User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Sứ Mệnh Duy Nhất Sứ Mệnh Duy Nhất

This post has been viewed 2511 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Sứ Mệnh Duy Nhất

Posted on Wed, Aug 5, 2015

“Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Ta cũng phải rao Tin lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác; vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến.”  Lu-ca 4:43

Đọc Kinh Thánh Lu-ca 4:40-44

 

Giảng Luận: Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

Xin quý vị bấm vào Link sau đây để xem ------>  Video

   Discussion: Sứ Mệnh Duy Nhất

No messages have been posted.

You must first create an account to post.