User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

“Sự Quân Bằng Dạy Dỗ Con Cái" “Sự Quân Bằng Dạy Dỗ Con Cái"

This post has been viewed 2665 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Sự Quân Bằng Dạy Dỗ Con Cái"

Posted on Tue, Jun 17, 2014

Câu gốc:“Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.” Ê-phê-sô 6:4

Xin quý vị bấm vào đây nghe bài giảng của Mục Sư Hồ Cơ Nghiệp------> Nghe

   Discussion: “Sự Quân Bằng Dạy Dỗ Con Cái"

No messages have been posted.

You must first create an account to post.