User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Sự Sống Lại Của Thân Thể Sự Sống Lại Của Thân Thể

This post has been viewed 3336 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Sự Sống Lại Của Thân Thể

Posted on Mon, Apr 5, 2010

Bài giảng luận của Muc sư Giáo Hạt Trưởng Nguyễn Anh Tài vừa được Upload, xin Quý con cái Chúa vào Media để nghe lại.  

Hình ảnh trong chương trình ngày lễ Chúa Phục Sinh cũng đã được post trong web.  Xin Quý vị vào Photo và bấm vào " Lễ Phục Sinh" để xem.

Ban Biên Tập Kính Thông Báo

   Discussion: Sự Sống Lại Của Thân Thể

No messages have been posted.

You must first create an account to post.