User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

        “Sự Thương Xót Đời Đời”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc “Sự Thương Xót Đời Đời”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

This post has been viewed 2802 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Sự Thương Xót Đời Đời”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

Posted on Mon, Nov 25, 2013

“Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là nhân từ; Sự thương xót Ngài còn đến đời đời.”I Sử Ký 16 : 34

Audio-----> Nghe

   Discussion: “Sự Thương Xót Đời Đời”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

No messages have been posted.

You must first create an account to post.