User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Sao Tin Chúa Được: Bể Khổ Còn Đây Sao Tin Chúa Được: Bể Khổ Còn Đây


This post has been viewed 5182 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Sao Tin Chúa Được: Bể Khổ Còn Đây

Posted on Mon, Sep 24, 2012

Dù bây giờ anh em còn chụi đau buồn trong ít lâu bởi muôn vàn thử thách; để đức tin của anh em khi được thử nghiệm sẽ quí hơn vàng... I Phi-e-rơ 1:6

 

Kinh Thánh: 

I Phi-e-rơ 1: 3-12

Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, 4 là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em, 5 là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt! 6 Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; 7 hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra. 8 Ngài là Đấng anh em không thấy mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển: 9 nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình. 10 Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm tòi suy xét, và đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em: 11 nghĩa là tìm cho biết thời kỳ nào và thời kỳ cách nào mà Thánh Linh Đấng Christ ở trong lòng mình đã chỉ cho, là khi làm chứng trước về sự đau đớn của Đấng Christ và về sự vinh hiển sẽ theo sau. 12 Các đấng ấy đã được tỏ cho rằng chẳng phải vì mình, bèn là vì anh em mà truyền ra những điều đó, là những điều hiện nay đã rao cho anh em, bởi những người nhờ Đức Thánh Linh từ trên trời sai xuống, mà giảng Tin Lành cho anh em; các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những sự đó.

Xin bấm vào Link dưới đây để xem bài giảng của Mục sư Hồ Cơ Nghiệp 

Sao Tin Chúa Được: Bể Khổ Còn Đây

 

Video

 

Xem

 

    Discussion: Sao Tin Chúa Được: Bể Khổ Còn Đây
Van Tran · 11 years, 8 months ago

You must first create an account to post.