User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Sức Mạnh Của lòng Tin. MS Nguyễn Hoàng Tuấn Sức Mạnh Của lòng Tin. MS Nguyễn Hoàng Tuấn

This post has been viewed 3581 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Sức Mạnh Của lòng Tin. MS Nguyễn Hoàng Tuấn

Posted on Thu, Oct 10, 2013

" Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành". Ma-thi-ơ 15:28b

Xin bấm vào đây nghe bài giảng của Mục Sư Nguyễn Hoàng Tuấn---> Sức Mạnh Của Lòng Tin

   Discussion: Sức Mạnh Của lòng Tin. MS Nguyễn Hoàng Tuấn
Van Tran · 10 years, 8 months ago

Ma-thi-ơ 15:21-28

 21 Đức Chúa Jêsus đi từ đó, vào bờ cõi thành Ty-rơ và thành Si-đôn. 22 Xảy có một người đàn bà xứ Ca-na-an, từ xứ ấy đến, mà kêu lên rằng: Lạy Chúa, là con cháu vua Đa-vít, xin thương xót tôi cùng! Con gái tôi mắc quỉ ám, khốn cực lắm. 23 Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần, cố nài xin rằng: Xin thầy truyền cho đàn bà ấy về, vì người kêu van ở đằng sau chúng ta. 24 Ngài đáp rằng: Ta chịu sai đến đây, chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên đó thôi. 25 Song người đàn bà lại gần, lạy Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng! 26 Ngài đáp rằng: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn. 27 Người đàn bà lại thưa rằng: Lạy Chúa, thật như vậy, song mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống. 28 Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn! Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành.

You must first create an account to post.