User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Lịch Sinh Hoạt Hàng Tuần Lịch Sinh Hoạt Hàng Tuần


This post has been viewed 4524 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Lịch Sinh Hoạt Hàng Tuần

Posted on Sun, Mar 24, 2013

Sinh Hoạt Hàng Tuần

Thứ Sáu 

 7:30p.m. Nhóm nhỏ học KT tại nhà AC Michael & Dung

 Tuần I & III Nhóm nhỏ cho thân hữu & tân tín hữu tại nhà

 Ông Bà Trần Văn Lang.

Thứ Bảy

 Tuần I:

 - 8:30a.m. Chứng Đạo tại Phước Lộc Thọ/ các Nursing home

 - 7p.m. Học Kinh Thánh & Cầu Nguyện tại nhà thờ.

 Tuần II:

 - 8:30a.m. Chứng Đạo tại Phước Lộc Thọ/ các Nursing home

 -  5:00p.m. Ban Chấp Hành Họp & Học Kinh Thánh

 -  7p.m. Ban Ân Điển & Ban Thanh Thiếu Niên nhóm

 Tuần III:

 - 8:30a.m. Chứng Đạo tại Phước Lộc Thọ/ các Nursing home

 - 7pm. Các Tổ Cầu Nguyện

 Tuần IV:

 - 8:30a.m. Chứng Đạo tại Phước Lộc Thọ/ các Nursing home7p.m.

 - 7 pm.  Ban Nam Giới & Ban Phụ Nữ, Ban Thanh Thiếu Niên nhóm

 

Chúa Nhật

 2:00 - 2:45p.m. Trường Chúa Nhật

 3:00 - 4:30p.m. Thờ Phượng

 3:00 - 4:30p.m. Lớp Thiếu Niên, Thiếu Nhi.

 4:30 – 5:30p.m. Thông Công

   Discussion: Lịch Sinh Hoạt Hàng Tuần

No messages have been posted.

You must first create an account to post.