User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

LỊCH SINH HOẠT HẰNG TUẦN LỊCH SINH HOẠT HẰNG TUẦN

This post has been viewed 829 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

LỊCH SINH HOẠT HẰNG TUẦN

Posted on Mon, Jan 3, 2022

MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT, XIN LIÊN LẠC SỐ PHONE: ( 714 ) 589-0010

Sinh Hoạt Hội Thánh

Thứ hai

8:00pm - 9:00pm 

Học Kinh thánh nhóm nhỏ qua zoom 316 111 1911 

Thứ ba

7:00pm - 8:00pm 

Học Kinh thánh nhóm nhỏ qua zoom 316 111 1911 

Thứ tư

8:00pm - 9:00pm 

Học Kinh thánh nhóm nhỏ qua zoom 316 111 1911 

Thứ năm

7:00pm - 8:00pm 

Học Kinh thánh nhóm nhỏ qua zoom 316 111 1911 

Thứ năm

9:00pm-10:00pm

Học Kinh thánh nhóm nhỏ qua messenger 

Thứ sáu

9:00pm-10:00pm

Học Kinh thánh nhóm nhỏ qua messenger 

Thứ bảy

 

 

  Mỗi tuần

9:00 am

Chứng đạo-thăm viếng

Tuần I

7:00pm-8:00pm

Nhóm cầu nguyện đầu tháng tại nhà thờ

Tuần II

7:00pm-8:30pm

Ban Gia Đình Trẻ, Ban Thanh thiếu niên

Tuần III

7:00pm-8:00pm

Nhóm cầu nguyện tuần hoàn tại các gia đình

Tuần IV

7:00pm-8:30pm

Ban Nam Giới-Phụ Nữ và Ban Thanh thiếu niên

Chúa Nhật

 

 

 

1:30pm-2:15pm

Trường Chúa Nhật, Thiếu niên, Thiếu nhi

 

2:30pm-3:45pm

Thờ phượng Việt ngữ và Anh ngữ

 

4:00pm-5:00pm

Thông công

 

 

   Discussion: LỊCH SINH HOẠT HẰNG TUẦN

No messages have been posted.

You must first create an account to post.