User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Sinh Nhật Sinh Nhật


This post has been viewed 4754 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Sinh Nhật

Posted on Tue, Jun 26, 2012

Vài hình ảnh ngày Sinh Nhật lần thứ 3 của Hội Thánh Fountain Valley và Sinh Nhật lần thứ 100 của Ông Cụ Trần Ngọc Bản.

Xin vào đây nghe bài giảng của MS Hồ Thế Nhân về " Mối Thông Công Thật " là như thế nào.------> Nghe


[HT Tròn 3 Năm] [Untitled] [Untitled] Cụ Bản 100 Tuổi] [Untitled] 

   Discussion: Sinh Nhật

No messages have been posted.

You must first create an account to post.