User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

“Sống Trong Sự Yên Nghỉ”.                            Mục Sư Lê Minh Sơn “Sống Trong Sự Yên Nghỉ”. Mục Sư Lê Minh Sơn

This post has been viewed 4095 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Sống Trong Sự Yên Nghỉ”. Mục Sư Lê Minh Sơn

Posted on Mon, Jul 15, 2013

Xin vào đây xem Video clip-----> Video

Xin bấm vào đây nghe trọn bài giảng----> Nghe

   Discussion: “Sống Trong Sự Yên Nghỉ”. Mục Sư Lê Minh Sơn
Van Tran · 10 years, 10 months ago

Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 11:28-32

 

28 Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. 29 Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. 30 Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.

You must first create an account to post.