User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Từ Dâng Hiến Đến Tận Hiến.  Mục Sư Lê Minh Sơn Từ Dâng Hiến Đến Tận Hiến. Mục Sư Lê Minh Sơn

This post has been viewed 3899 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Từ Dâng Hiến Đến Tận Hiến. Mục Sư Lê Minh Sơn

Posted on Mon, Sep 30, 2013

" Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, Mà tôn vinh Đức Giê-hô-va; Vậy, các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật, Và những thùng của con sẽ tràn rượu mới." Châm ngôn 3:9-10

Xin bấm vào đây nghe bài giảng ----> “Từ Dâng Hiến đến Tận Hiến”, và vào đây xem Video Clip----> Video, -----> Vầng Đá Cứu Rỗi

   Discussion: Từ Dâng Hiến Đến Tận Hiến. Mục Sư Lê Minh Sơn
Van Tran · 10 years, 8 months ago

Mác 12:41-44

Đức Chúa Jêsus ngồi đối ngang cái rương đựng tiền dâng, coi dân chúng bỏ tiền vào thể nào. 42 Có lắm người giàu bỏ nhiều tiền; cũng có một mụ góa nghèo kia đến bỏ hai đồng tiền ăn một phần tư xu. 43 Ngài bèn kêu môn đồ mà phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mụ góa nghèo nầy đã bỏ tiền vào rương nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào. 44 Vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn mụ nầy nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình

You must first create an account to post.