User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Tổ Phụ Y-sơ-ra-ên:  Y-Sác Tổ Phụ Y-sơ-ra-ên: Y-Sác

This post has been viewed 2553 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Tổ Phụ Y-sơ-ra-ên: Y-Sác

Posted on Tue, Feb 10, 2015

Đọc Kinh Thánh Sáng Thế Ký 26:12-25

Câu gốc: Lu-ca 24:27

“Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh.”

Giảng Luận  :  Nghe  Mục Sư Lê Minh Sơn -----> Các Tổ Phụ Y-sơ-ra-ên:  Y-Sác”

   Discussion: Tổ Phụ Y-sơ-ra-ên: Y-Sác

No messages have been posted.

You must first create an account to post.