User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Thờ Phượng Chúa Thờ Phượng Chúa

This post has been viewed 3873 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Thờ Phượng Chúa

Posted on Mon, Jan 11, 2010

Chúa Nhật 10 Tháng 1 Năm 2010....Xin bấm vào Media nghe trọn sứ điệp

Sứ điệp Thánh Kinh với đề tài “SỐNG ĐẠO” được tóm tắt như sau:

Dựa trên Câu Gốc 1Têsalônica 1:3 :  “Vì trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta”, cho ta thấy nếp sống đạo của một Cơ Đốc Nhân bày tỏ qua ba (3) lãnh vực:

I. Công việc của đức tin.

Năng động có mục đích là muốn thờ phượng Chúa.

Tất cả vì Chúa…

II. Công lao của lòng yêu thương.

Tuôn tràn ra, đượm tình yêu thật của Chúa.

Ý thức được tất cả là cho Chúa.

III. Bền đổ về sự trông cậy.

Chúa là Đấng Cao Cả đầy quyền năng, chắc chắn sẽ trở lại.

 

   Discussion: Thờ Phượng Chúa

No messages have been posted.

You must first create an account to post.