User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Thờ Phượng Trong Hội Thánh. MS Nguyễn Sanh Ngọc Thờ Phượng Trong Hội Thánh. MS Nguyễn Sanh Ngọc

This post has been viewed 3848 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Thờ Phượng Trong Hội Thánh. MS Nguyễn Sanh Ngọc

Posted on Sun, Sep 22, 2013

" Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy". Giăng 4:23

Xin Quý vị bấm vào Link sau đây để nghe bài giảng------>  “Thờ Phượng Trong Hội Thánh và vào đây xem trích đoạn Video Clip ----->http://www.youtube.com/watch?v=juSBs8p_6ck&feature=c4-overview&list=UUwJn4MaYPTHPrBhxhR96SKQ

 

   Discussion: Thờ Phượng Trong Hội Thánh. MS Nguyễn Sanh Ngọc
Van Tran · 10 years, 8 months ago

Hê-bơ-rơ 10:19-25

19 Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh, 20 bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài, 21 lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, 22 nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa. 23 Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. 24 Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; 25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.

You must first create an account to post.