User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

       “Than Thở”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc “Than Thở”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

This post has been viewed 3016 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Than Thở”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

Posted on Tue, Oct 14, 2014

Câu gốc: Rôma 8:23. “Không những muôn vật thôi, lại chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy.”

  1. Thế giới và loài người hiện đang sống trong tình trạng khổ đau.

  2. Người con cái thật của Chúa luôn đầy niềm vui mừng trông đợi ngày được sống vinh hiển trong Chúa.

  3. Chúa luôn tiếp sức cho những kẻ nhờ cậy Ngài trong đời sống đau khổ hiện tại.

************************************************************************************************************************

Xin Quý Vị bấm vào Link sau đây để nghe sứ điêp Lời Chúa:--->  “Than Thở” & Xem ------> Video Than Thở

   Discussion: “Than Thở”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

No messages have been posted.

You must first create an account to post.