User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

THAY ĐỔI GIỜ NHÓM THAY ĐỔI GIỜ NHÓM

This post has been viewed 978 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

THAY ĐỔI GIỜ NHÓM

Posted on Mon, Dec 7, 2020

Để tuân giữ lệnh cách ly của tiểu bang, Hội Thánh sẽ tiếp tục nhóm ngoài trời, do đó thì giờ nhóm sẽ sớm hơn một tiếng.

TRƯỜNG CHÚA NHẬT TỪ 1:30 pm - 2:20pm

THỜ PHƯỢNG TỪ: 2:30 pm - 4:00 pm

   Discussion: THAY ĐỔI GIỜ NHÓM

No messages have been posted.

You must first create an account to post.