User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

   “Theo Chúa”. “Theo Chúa”.

This post has been viewed 2981 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Theo Chúa”.

Posted on Tue, Aug 12, 2014

“Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta, cũng không được làm môn đồ ta.” Luca 14:27

Xin quý vị bấm vào Link sau đây nghe trọn bài giảng -----> Nghe

 Xin quý vị bấm vào Link sau đây xem------->   Video bài giảng    “Theo Chúa”

 

   Discussion: “Theo Chúa”.

No messages have been posted.

You must first create an account to post.