User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Thời Điểm Của Đức Thánh Linh Thời Điểm Của Đức Thánh Linh


This post has been viewed 4063 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Thời Điểm Của Đức Thánh Linh

Posted on Mon, May 28, 2012

Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. Cv 1:8

Xin bấm vào đây nghe bài giảng của MS Dương Đình Nguyện ------> Nghe

   Discussion: Thời Điểm Của Đức Thánh Linh

No messages have been posted.

You must first create an account to post.