User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Thông Báo Chương Trình Sinh Hoạt Của Hội Thánh Thông Báo Chương Trình Sinh Hoạt Của Hội Thánh


This post has been viewed 4812 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Thông Báo Chương Trình Sinh Hoạt Của Hội Thánh

Posted on Tue, May 17, 2011

 Hội Thánh Đang Theo Học Loạt Bài " 40 Ngày Sống Theo Mục Đích". Quí vị nào cần có tài liệu để học, xin liên lạc Ban Trường Chúa Nhật để nhận tài liệu. Phone: 714-487-4992. Chân thành cám ơn.

 

 

   Discussion: Thông Báo Chương Trình Sinh Hoạt Của Hội Thánh

No messages have been posted.

You must first create an account to post.