User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Tin Cậy: Khi Mất Lối Tin Cậy: Khi Mất Lối

This post has been viewed 2670 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Tin Cậy: Khi Mất Lối

Posted on Wed, Jun 3, 2015

“Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi.” Thi-thiên 32:8

Kính mời quí vị bấm vào đây để xem video bài giảng của Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc.------>Video

   Discussion: Tin Cậy: Khi Mất Lối

No messages have been posted.

You must first create an account to post.