User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Tin Tức Thông Báo & Cầu Nguyện Tin Tức Thông Báo & Cầu Nguyện


This post has been viewed 3815 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Tin Tức Thông Báo & Cầu Nguyện

Posted on Mon, Apr 15, 2013

 Cảm tạ Chúa cho Hội Đồng Bất Thường Chúa Nhật 7/4/2013 đã thông qua việc mời MS Nguyễn Sanh Ngọc làm Quản Nhiệm Hội Thánh Fountain Valley, xin Hội Thánh tiếp tục cầu nguyện để Chúa ban ơn trên chức vụ chăn bầy của ông và gia đình.

- Cám ơn Chúa sáng hôm qua thứ bảy 13/4/2013, Ban Chứng Đạo có 6 người đi ra khu Phước Lộc Thọ làm quen, phát sách và giới thiệu Chúa Jesus cho một số đồng hương thân hữu.

- Cảm tạ Chúa cho Hội Đồng Bất Thường Chúa Nhật 7/4/2013 đã thông qua việc mời MS Nguyễn Sanh Ngọc làm Quản Nhiệm Hội Thánh Fountain Valley, xin Hội Thánh tiếp tục cầu nguyện để Chúa ban ơn trên chức vụ chăn bầy của ông và gia đình.

- Mời Ca Đoàn ở lại tập hát sau giờ Thông công để chuản bị Lễ Bổ Chức cho

Tân Mục Sư Quản Nhiệm Chúa Nhật 5/5/2013.

- Ban Ân Điển có buổi sinh hoạt vào 7:00 pm thứ bảy 20/4/2013 tại phòng Thông công, kính mời quý vị tham dự. Ban Thanh Thiếu Niên cũng sinh hoạt trong thời gian này, xin các phụ huynh nhắc nhớ các em tham gia.

- Quí vị biết ai cần thăm viếng, chăm sóc, chứng đạo xin liên lạc Ban Thăm Viếng, Chứng Đạo (714) 487-4992.

- Giảng luận 04/21/2013 – Mục Sư Phan Trần Dũng.

    Discussion: Tin Tức Thông Báo & Cầu Nguyện

No messages have been posted.

You must first create an account to post.