User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

" Tôn Giáo Bên Ngoài ". Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc " Tôn Giáo Bên Ngoài ". Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

This post has been viewed 3320 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

" Tôn Giáo Bên Ngoài ". Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

Posted on Mon, Oct 28, 2013

" Vì người nào chỉ bề ngoài là người Giu-đa, thì không phải người Giu-đa, còn phép cắt bì làm về xác thịt ở ngoài, thì không phải là phép cắt bì". Rô-ma 2:28

Video bài giảng----->  Video

Xin bấm vào đây nghe bài giảng của Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc-----> Nghe,

   Discussion: " Tôn Giáo Bên Ngoài ". Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

No messages have been posted.

You must first create an account to post.