User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

“Tận Hiến Cho Chúa”.      Mục Sư Hồ Thế Nhân “Tận Hiến Cho Chúa”. Mục Sư Hồ Thế Nhân

This post has been viewed 4315 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Tận Hiến Cho Chúa”. Mục Sư Hồ Thế Nhân

Posted on Sat, May 11, 2013

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:6-13

Xem Video-----> Tận Hiến Cho Chúa”

Xin bấm vào đây nghe trọn bài giảng của MS Hồ Thế Nhân----->Nghe. Video----> Giê Xu Cứu Tôi

   Discussion: “Tận Hiến Cho Chúa”. Mục Sư Hồ Thế Nhân
Van Tran · 11 years, 1 month ago

 Khi Đức Chúa Jêsus ở làng Bê-tha-ni, tại nhà Si-môn là người phung, 7 có một người đàn bà cầm cái chai bằng ngọc trắng đựng dầu thơm quí giá lắm, đến gần mà đổ trên đầu Ngài đang khi ngồi ăn. 8 Môn đồ thấy vậy, giận mà trách rằng: Sao phí của như vậy? 9 Dầu nầy có thể bán được nhiều tiền và lấy mà thí cho kẻ nghèo nàn. 10 Đức Chúa Jêsus biết điều đó, bèn phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi làm khó cho người đàn bà đó? Người đã làm việc tốt cho ta; 11 vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở cùng mình, song sẽ không có ta ở cùng luôn luôn. 12 Người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó. 13 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào Tin Lành nầy được giảng ra, thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người. 

You must first create an account to post.