User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

  “Tình Yêu Không Đổi Dời” “Tình Yêu Không Đổi Dời”


This post has been viewed 4824 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Tình Yêu Không Đổi Dời”

Posted on Mon, May 27, 2013

Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, Và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.

Xin bấm vào đây xem -----> Video, ----->  “Tình Yêu Không Đổi Dời”

Xin bấm vào đây nghe trọn bài giảng------> Nghe

   Discussion: “Tình Yêu Không Đổi Dời”
Van Tran · 11 years ago

1 Hỡi cả trái đất, Hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va! 2 Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, Hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài. 3 Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. 4 Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. 5 Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, Và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.

You must first create an account to post.