User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Quí Đầy Tớ Chúa Quí Đầy Tớ Chúa


This post has been viewed 3940 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Quí Đầy Tớ Chúa

Posted on Sat, May 28, 2011

Mục sư Giáo Hạt Trưởng và Quí đầy tớ Chúa cùng nhiều quan khách, con cái Chúa đến dự Lễ kỷ Niệm Một Năm Thành Lập Hội Thánh. Xin bấm vào các tiểu đề bên dưới để xem thêm :

Video Một Năm Nhìn Lại

Photos LKN Một Năm Thành Lập HT

Trang NG & PN

   Discussion: Quí Đầy Tớ Chúa

No messages have been posted.

You must first create an account to post.