User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

“Trên Cánh Chim Ưng”. “Trên Cánh Chim Ưng”.


This post has been viewed 3448 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Trên Cánh Chim Ưng”.

Posted on Mon, Nov 10, 2014

Êsai 40:31. “Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.”

 

Xin click vào Link sau đây xem Video “ Trên Cánh Chim Ưng"

 

https://www.youtube.com/watch?v=XorOOl4pS1Y&feature=youtu.be

 

Xin Quí vị và các bạn bấm vào Link sau đây để nghe bài giảng------>Nghe  “Trên Cánh Chim Ưng”

   Discussion: “Trên Cánh Chim Ưng”.

No messages have been posted.

You must first create an account to post.