User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

 “Trông Đợi Cứu Chúa” “Trông Đợi Cứu Chúa”

This post has been viewed 3747 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Trông Đợi Cứu Chúa”

Posted on Mon, Dec 22, 2014

“Vả, trong thành Giê-ru-sa-lem có một người công bình đạo đức, tên là Si-mê-ôn, trông đợi sự yên ủi dân Y-sơ-ra-ên, và Đức Thánh Linh ngự trên người.”Luca 2:25

Đọc Kinh Thánh Lu-ca 2:25-35

Giảng Luận: Nghe sứ điêp Lời Chúa----->  “Trông Đợi Cứu Chúa”

   Discussion: “Trông Đợi Cứu Chúa”
Van Tran · 9 years, 5 months ago

  25 Vả, trong thành Giê-ru-sa-lem có một người công bình đạo đức, tên là Si-mê-ôn, trông đợi sự yên ủi dân Y-sơ-ra-ên, và Đức Thánh Linh ngự trên người.  26 Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa.  27 Vậy người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ, lúc có cha mẹ đem con trẻ là Jêsus đến, để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định,  28 thì người bồng ẵm con trẻ, mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng:

    29 Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an, theo như lời Ngài;

    30 Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài,

    31 Mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân,

    32 Soi khắp thiên hạ,

  Và làm vinh hiển cho dân Y-sơ-ra-ên là dân Ngài.

  33 Cha mẹ con trẻ lấy làm lạ về mấy lời người ta nói về con.  34 Si-mê-ôn bèn chúc phước cho hai vợ chồng, nói với Ma-ri, mẹ con trẻ rằng: Đây, con trẻ nầy đã định làm một cớ cho nhiều người trong Y-sơ-ra-ên vấp ngã hoặc dấy lên, và định làm một dấu gây nên sự cãi trả;  35 còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Ấy vậy tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ.

You must first create an account to post.