User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Video Lễ Thương Khó Video Lễ Thương Khó

This post has been viewed 2229 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Video Lễ Thương Khó

Posted on Tue, Apr 25, 2017

 

At The Cross

 

Chúa Chết Vì Ta

 

Via Dolorosa

 

Vì Ai

 

Ca Ngợi Dòng Huyết Báu

 

Hoạt Cảnh: “ Xét Xử Đấng Vô Tội”

 

Chúa Chết- Chúa Sống Vì Tôi

   Discussion: Video Lễ Thương Khó

No messages have been posted.

You must first create an account to post.