User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Xin Chúa Hãy Phán Truyền Xin Chúa Hãy Phán Truyền

This post has been viewed 2314 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Xin Chúa Hãy Phán Truyền

Posted on Fri, Jun 19, 2015

Chúa truyền cho tôi tớ Chúa điều gì?

 Câu gốc: Giô-suê 5:14

“Người đáp: không, bây giờ ta đến làm tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va. Giô-suê bèn sấp mặt xuống đất, lạy và hỏi rằng: Chúa truyền cho tôi tớ Chúa điều gì?”

Xin bấm vào video sau đây để xem " Xin Chúa hãy Phán Truyền"------> Video

   Discussion: Xin Chúa Hãy Phán Truyền

No messages have been posted.

You must first create an account to post.