User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Yêu Chúa Giê-xu Yêu Chúa Giê-xu

This post has been viewed 3914 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Yêu Chúa Giê-xu

Posted on Sat, Feb 20, 2010

MS Nguyễn Hoàng Chính

 Tóm Tắt Bài Giảng “ Yêu Chúa Giê-xu” Của Mục sư Nguyễn Hoàng Chính ( 7 tháng 2 năm)

 

-  Nan đề của HT hôm nay là gì?

-  Nan đề của cơ Đốc Nhân là gì?

-  Nan đề của người hầu việc Chúa là gì?

Nếu không phải là bỏ lòng kính mến ban đầu.  Nhưng điều ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu ( Khải huyền 2:4).

I.  Đời Sống Thúc Đẩy Bởi Tình Yêu:

1.  Người yêu Chúa Giê-xu là người giữ lòng kính mến  ban đầu .

2.  Người yêu Chúa Giê-xu là người sống cậy vào quyền năng của Chúa.

 

II.  Ký Thác Cuộc Đời Mình Cho Chúa:

1.  Người yêu Chúa Giê-xu là người ký thác cuộc đời mình cho Chúa.

2.  Người yêu Chúa Giê-xu là người sống và chết điều làm vinh hiển danh Chúa.

II Cô-rinh-tô 5:14 Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết,

 

III.  Đời Sống Thỏa Lòng:

 Người yêu Chúa Giê-xu là người giết chết bản ngã của mình để:

-  Theo Chúa Giê-xu.

- Bắt chước Chúa Giê-xu.

-  Sẵn lòng chịu khổ vì Chúa Giê-xu.

Giăng 12:24 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều. Giăng 12:25 Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời nầy thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời.

 

Tóm lại:  Cơ Đốc Nhân là gỉ?

Cơ Đốc Nhân là tình yêu giữa người đối với Chúa.

   Discussion: Yêu Chúa Giê-xu

No messages have been posted.

You must first create an account to post.