User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

About Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley About Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley
18225 Bushard Street Map
Fountain Valley, CA 92708
Phone: (714) 589- 0010
Email: hoithanhfountainvalley.com@admin

Logo

Mission Statement of Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, Fountain Valley

 

" Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Fountain Valley gồm những người biết ơn cứu chuộc và đổi mới của Chúa Giê-xu.  Do đó chúng tôi suy tôn và thờ phượng Chúa, học biết và sống theo lời Ngài, để yêu thương nâng đỡ lẫn nhau, và phục vụ, truyền bá phúc âm cho mọi người."

Statement of Beliefs

 

Tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha, là Đấng dựng nên trời đất.

Tôi tin Giê-xu Christ là Con Độc Sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Ma-ri, chịu thương khó dưới tay Bôn-xơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha. Từ đó Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin Thánh Linh.

Tôi tin hội thánh phổ thông, sự cảm thông của thánh đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Amen

I believe in God,
the Father almighty,
creator of heaven and earth.

I believe in Jesus Christ,
his only Son,
our Lord.
He was conceived by the power of the Holy Spirit
and born of the virgin Mary.
He suffered under Pontius Pilate,
was crucified, died, and was buried.
He descended into hell.
On the third day he rose again.
He ascended into heaven,
and is seated at the right hand of the Father.
He will come again to judge the living and the dead.

I believe in the Holy Spirit,
the holy catholic Church,
the communion of saints,
the forgiveness of sins,
the resurrection of the body,

and the life everlasting. Amen.