User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Mission Statement of Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, Fountain Valley Mission Statement of Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, Fountain Valley

 

" Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Fountain Valley gồm những người biết ơn cứu chuộc và đổi mới của Chúa Giê-xu.  Do đó chúng tôi suy tôn và thờ phượng Chúa, học biết và sống theo lời Ngài, để yêu thương nâng đỡ lẫn nhau, và phục vụ, truyền bá phúc âm cho mọi người."