User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

       “Noi Theo Thánh Linh” “Noi Theo Thánh Linh”

This post has been viewed 3973 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Noi Theo Thánh Linh”

Posted on Tue, Oct 7, 2014

 

Xin Quý vị bấm vào links sau đây nghe bài giảng của Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc:

 “Noi Theo Thánh Linh”

Video---> Noi Theo Thánh Linh

   Discussion: “Noi Theo Thánh Linh”
Van Tran · 9 years, 10 months ago

Ro-ma 8:1-4

Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ; 2 vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. 3 Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, 4 hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh. 

You must first create an account to post.