User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Bài Giảng Trong Tuần Bài Giảng Trong Tuần


This post has been viewed 5437 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Bài Giảng Trong Tuần

Posted on Wed, Oct 19, 2011

Thành Phố Đời Đời- MS Lê Minh Sơn

Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành; nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của Chiên Con. KH 21:27

 Nghe   Discussion: Bài Giảng Trong Tuần
Van Tran · 12 years, 9 months ago

You must first create an account to post.