User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

  “Chúa Jêsus - Đấng Cứu Rỗi”.          Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc “Chúa Jêsus - Đấng Cứu Rỗi”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

This post has been viewed 2720 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Chúa Jêsus - Đấng Cứu Rỗi”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

Posted on Mon, Dec 23, 2013

“Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.” Mathiơ 1 : 21

Xin Quý vị bấm vào đây nghe bài giảng:------> Nghe

   Discussion: “Chúa Jêsus - Đấng Cứu Rỗi”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

No messages have been posted.

You must first create an account to post.