User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Đạo Duy Nhất Đạo Duy Nhất


This post has been viewed 4375 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Đạo Duy Nhất

Posted on Tue, Sep 11, 2012

" Đức Chúa Giê-xu đáp: Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến với cha". Giăng 14:6

Mục sư Phan Trần Dũng chia sẻ qua sứ điệp : ĐẠO DUY NHẤT. Kính mời quí vị vào xem 

-------> Video

hoặc bấm vào chử nghe để nghe trọn bài giảng:---------> Nghe

   Discussion: Đạo Duy Nhất

No messages have been posted.

You must first create an account to post.