User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Sứ Điệp Cho Hội Thánh Sứ Điệp Cho Hội Thánh

This post has been viewed 2340 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Sứ Điệp Cho Hội Thánh

Posted on Fri, Jul 17, 2015

Kỷ Niệm 6 Năm Thành Lập Hội Thánh

Xin Quý vị bấm vào Link sau đây xem Video----> Sứ Điệp Cho Hội Thánh  Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

   Discussion: Sứ Điệp Cho Hội Thánh

No messages have been posted.

You must first create an account to post.