User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Thông Báo Buổi Nhóm Đặc Biệt Thông Báo Buổi Nhóm Đặc Biệt


This post has been viewed 4886 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Thông Báo Buổi Nhóm Đặc Biệt

Posted on Mon, Nov 21, 2011

Hội Thánh sẽ nhóm chung với HT Mỹ vào buổi sáng lúc 10 giờ 30, Chúa Nhật 27/11/2011. Buổi chiều vẫn có chương trình nhóm thường lệ lúc 3 giờ. Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng sẽ chia sẻ lời Chúa trong giờ nhóm buổi chiều

Để Tài: Vượt Biên Bằng Đường Bộ

Địa Điểm: Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

10460 Slater Ave.Map
Fountain Valley, CA 92708

Phone: (714) 487-4992
Email:[email protected]   Discussion: Thông Báo Buổi Nhóm Đặc Biệt

No messages have been posted.

You must first create an account to post.